Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Гринчик Iнна Яношiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 24321 м.Ладижин Наконечного, 184
4. Код за ЄДРПОУ 00131966
5. Міжміський код та телефон, факс 04343 6-11-03 04343 6-20-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ladzbk.com.ua в мережі Інтернет 11.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 11.04.2017 40000 7165 558.2
Зміст інформації:
11.04.2017 року вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв АТ «Ладижинський завод ЗБК» , на яких було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Формулювання рiшення:
З метою реалiзацiї затверджених основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017-2018 роки, надати попередню згоду на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльше одного року з дати прийняття такого рiшення (з дати проведення цих Загальних зборiв i до 11.04.2018 року), наступних значних правочинiв, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв Товариства;
Вiдомостi щодо правочинiв, iз зазначенням, зокрема їх характеру:
- по забезпеченню виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань (договорiв на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) ,
- граничною сукупною вартiстю правочинiв 40000000,00 грн ( сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок)
- 558,2 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 65224 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровано для участi у чергових загальних зборах акцiонерiв- 57305 штук,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення- 57305 штук, (100 %);
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення - 0 штук, ( 0 %);
кiлькiсть голосуючих акцiй, що утрималися вiд голосування - 0 штук, ( 0 %).
Таким чином рiшення було прийняте одностайно.