Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Гринчик Iнна Яношiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 24321 Ладижин Наконечного, 184
4. Код за ЄДРПОУ 00131966
5. Міжміський код та телефон, факс 04343 6-11-03 04343 6-20-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 13.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.ladzbk.com.ua в мережі Інтернет 11.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Коваль Олексiй Анатолiйович
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi вiдбулись 11.04.2017 року, припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Коваля Олексiя Анатолiйовича. Згоди на розкриття паспортних данних не надавав. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: заступник Голови Правлiння ПрАТ «Енергоконструкцiя», Голова Правлiння ПрАТ "Енергоконструкцiя". Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 17.04.2015 року.
11.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Гончаренко Лариса Йосипiвна
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку з одностороннiм складенням з себе повноважень члена Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Гончаренко Лариси Йосипiвни. Згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 17.04.2015 року.Останнi 5 рокiв займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Енергоконструкцiя".
11.04.2017 припинено повноваження член Наглядової ради Кузьмiчова Iрина Генадiєвна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку з одностороннiм складенням з себе повноважень члена Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Кузьмiчової Iрини Геннадiєвни. Згоди на розкриття паспортних данних не надавала.Частка в статутному капiталi 0%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: завiдуючий матерiальним складом АТ «Ладижинський завод ЗБК», iнспектор вiддiлу кадрiв АТ «Ладижинський завод ЗБК». Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 17.04.2015 року.
11.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Коваль Олексiй Анатолiйович
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про переобрання Голови Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Коваля Олексiя Анатолiйовича термiном на 5 рокiв. Згоди на розкриття паспортних данних не надавав. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: заступник Голови Правлiння ПрАТ «Енергоконструкцiя», Голова Правлiння ПрАТ "Енергоконструкцiя".
11.04.2017 обрано член Наглядової ради Сiрополка Людмила Iванiвна
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про обрання члена Наглядової АТ «Ладижинський завод ЗБК» Сiрополка Людмили Iванiвни термiном на 5 рокiв. Згоди на розкриття паспортних данних не надавала. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: заступник головного бухгалтера ПрАТ "Енергоконструкцiя".
11.04.2017 обрано член Наглядової ради Слюсаренко Марiя Миколаївна
0.005018
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК» (протокол № 1 вiд 11.04.2017р.), якi вiдбулись 11.04.2017 року, прийнято рiшення про обрання члена Наглядової АТ «Ладижинський завод ЗБК» Слюсаренко Марiї Миколаївни термiном на 5 рокiв. Згоди на надання паспортних данних не надавала. Частка в статутному капiталi 0,005018%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: бухгалтер АТ "Ладижинський завод ЗБК". Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.