Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Полончак Янош Яношович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 17.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Ладижинський завод ЗБК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 24321 м.Ладижин вул.Наконечного,184
4. Код за ЄДРПОУ 00131966
5. Міжміський код та телефон, факс (04343) 6-11-03 6-20-62
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень."Цiннi папери України."
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://ladzbk.com.ua в мережі Інтернет 17.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.04.2015 припинено повноваження Голова Наглядової ради Новацький Вiталiй Борисович СН 609335
23.10.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України у м.Києвi
0.0063
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень голови Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Новацького Вiталiя Борисовича. Паспорт СН № 609335 вид. 23.10.1997р. Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi . Частка в статутному капiталi 0,0063%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебував на посадi Голови Наглядової ради з 02.07.2010 року.
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Гончаренко Лариса Йосипiвна СО 211764
05.10.1999 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень члена Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Гончаренко Лариси Йосипiвни. Паспорт СО № 211764 вид. 05.10.1999р Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 02.07.2010 року.
17.04.2015 припинено повноваження Член Наглядової ради Гринчик Iнна Яношiвна АВ 787571
13.03.2008 Ладижинським МВМ УМВС У Вiнницькiй обл.
4.3237
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень члена Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Гринчик Iнни Яношiвни. Паспорт АВ № 787571 вид. 13.03.2008р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй. обл..Частка в статутному капiталi 4,3237%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена Наглядової ради з 02.07.2010 року.
17.04.2015 припинено повноваження Ревiзор Бугрова Тамара Григорiвна МЕ 379794
16.03.2004 Оболонським РУ ГУ МВС в м.Києвi
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень Ревiзора АТ "Ладижинський завод ЗБК» Бугрової Тамари Григорiвни. Паспорт МЕ № 379794 вид. 16.03.2004р. Оболонським РУГУ МВС в м. Києвi. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебувала на посадi Ревiзора з 02.07.2010 року. Замiсть звiльненої особи Ревiзора не обрано (згiдно Статуту Товариства)
17.04.2015 припинено повноваження Голова правлiння Полончак Янош Яношович АА 890999
08.12.1998 Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.
0.2635
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень Голови Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Полончака Яноша Яношовича. Паспорт АА № 890999 вид. 08.12.1998р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницької обл..Частка в статутному капiталi 0,2635%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебував на посадi Голови Правлiння з 02.07.2010 року.
17.04.2015 припинено повноваження Член правлiння Маценко Людмила Пилипiвна АА 640485
21.01.1998 Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.
0.0151
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень члена Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Маценко Людмили Пилипiвни. Паспорт АА № 640485 вид. 21.01.1998р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.Частка в статутному капiталi 0,0151%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебувала на посадi члена Правлiння з 02.07.2010 року.
17.04.2015 припинено повноваження Член Правлiння Левандовський Михайло Михайлович АА 811502
30.07.1998 Гайсинським РВВС України у Вiнницькiй обл.
0.01
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про припинення повноважень у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень члена Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Левандовського Михайла Михайловича. Паспорт АА № 811502 вид. 30.07.1998р. Гайсинським РВВС у Вiнницькiй обл. Частка в статутному капiталi 0,0100%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Перебував на посадi члена Правлiння з 02.07.2010 року.
17.04.2015 обрано Голова Наглядової ради Коваль Олексiй Анатолiйович ТТ 000094
18.05.2010 Солом'янським РУГУ МВС України в м. Києвi
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради АТ «Ладижинський завод ЗБК» Коваль Олексiй Анатолiйович (на 5 рокiв) . Паспорт ТТ 000094 вид. 18.05.2010р. Солом’янським РУ ГУ МВС України в м. Києвi . Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: доцент «Академiї Адвокатури» м. Києва, заступник голови Правлiння ПРАТ «Енергоконструкцiя».
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Гончаренко Лариса Йосипiвна СО 211764
05.10.1999 Днiпровським РУГУ МВС Українив м.Києвi
0.0013
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Гончаренко Лариси Йосипiвни (на 5 рокiв). Паспорт СО № 211764 вид. 05.10.1999р Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi. Частка в статутному капiталi 0,0013%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: головний бухгалтер "ПрАТ"Енергоконструкцiя».
17.04.2015 обрано Член Наглядової ради Кузьмiчова Iрина Геннадiєвна АВ 298978
09.01.2002 Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про обрання члена Наглядової ради АТ "Ладижинський завод ЗБК» Кузьмiчову Iрину Геннадiєвну (на 5 рокiв). Паспорт АВ № 298978 вид. 09.01.2002р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл..Частка в статутному капiталi 0%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: завiдуючий матерiальним складом АТ «Ладижинський завод ЗБК», iнспектор вiддiлу кадрiв АТ «Ладижинський завод ЗБК».
17.04.2015 обрано Член правлiння Гринчик Iнна Яношiвна АВ 787571
13.03.2008 Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл
4.3237
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про обрання члена Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Гринчик Iнни Яношiвни (на 5 рокiв). Паспорт АВ № 787571 вид. 13.03.2008р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл..Частка в статутному капiталi 4,3237%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: менеджер зi збуту та ЗЕД АТ "Ладижинський завод ЗБК".
17.04.2015 обрано Член Правлiння Маценко Людмила Пилипiвна АА 640485
21.01.1998 Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.
0.0151
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про обрання члена Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Маценко Людмили Пилипiвни(на 5 рокiв). Паспорт АА № 640485 вид. 21.01.1998р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.Частка в статутному капiталi 0,0151%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: головний бухгалтер АТ "Ладижинський завод ЗБК".
17.04.2015 обрано Член Правлiння Блажко Володимир Штефанович АА 326010
27.09.1996 Тульчинським РВВС у Вiнницькiй обл.
0.0113
Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 1 вiд 17.04.2015р.), якi вiдбулись 17.04.2015 року, прийнято рiшення про обрання члена Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Блажка Володимира Штефановича (на 5 рокiв). Паспорт АА №326010 вид. 27.09.1996р. Тульчинським РВВС у Вiнницькiй обл.Частка в статутному капiталi 0,0113. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: електрогазозварювальник арматурного цеха АТ "Ладижинський завод ЗБК»
17.04.2015 призначено Голова Правлiння Гринчик Iнна Яношiвна АВ 787571
13.03.2008 Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл.
4.3237
Зміст інформації:
Засiданням Наглядової ради Приватного акцiонерного Товариства «Ладижинський завод ЗБК»(протокол № 5 вiд 17.04.2015р.), яке вiдбулось 17.04.2015 року, призначено Головою Правлiння АТ "Ладижинський завод ЗБК» Гринчик Iнну Яношiвну (на 5 рокiв). Паспорт АВ № 787571 вид. 13.03.2008р. Ладижинським МВМ УМВС у Вiнницькiй обл..Частка в статутному капiталi 4,3237%. Особа до кримiнальної вiдповiдальностi не притягалась Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Iншi посади протягом 5 рокiв: менеджер зi збуту та ЗЕД АТ "Ладижинський завод ЗБК".