Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Гринчик Iнна Яношiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 11.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 24321 Ладижин Наконечного, буд.184
4. Код за ЄДРПОУ 00131966
5. Міжміський код та телефон, факс 04343 6-14-83 04343 6-41-64
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Вiдомостi НКЦПФР 13.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці https://00131966.smida.gov.ua в мережі Інтернет 11.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 11.04.2018 40000 8942 447.3
Зміст інформації:
11.04.2018 року вiдбулися черговi Загальнi збори акцiонерiв АТ «Ладижинський завод ЗБК» , на яких було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.
Формулювання рiшення:
Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв (до 11.04.2019р.), а саме:
- забезпечення виконання Товариством чи iншими особами своїх зобов’язань (договорiв на закупiвлю товарiв, купiвлi-продажу, поставки) ,
- граничною сукупною вартiстю правочинiв є 40000000,00 грн ( сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок), що складає 447,3 % вiд вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Пiдсумок голосування:
«ЗА» - 57 305 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв,
«ПРОТИ» - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,
«УТРИМАЛИСЬ» - немає голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв
Рiшення прийняте в повному обсязi.