Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.07.2010
Дата публікації 25.05.2010 09:10:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* 24321, Вінницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184
Керівник* Полончак Янош Яношевич - директор-голова правління. Тел: 0434361103
E-mail* opora@baikal-west.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Ладижинський завод ЗБК»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
02 липня 2010р. о 9.00 год. За адресою:
24321 Вінницька обл., м. Ладижин, вул..Наконечного, 184 в актовому залі адмінбудинку.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8-00 до 8-50 год. за місцем проведення борів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Переведення випуску іменних акцій Відкритого акціонерного товариства « Ладижинський завод ЗБК», випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування .
- затвердження рішення про дематеріалізацію;
- визначення Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що дематеріалізуються;
- визначення Зберігача, у якого Емітент буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску , що дематеріалізуються;
- визначення дати припинення ведення реєстру;
- визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняті рішення про дематеріалізацію
2. Розірвання ( припинення дії) Договору по веденню реєстру власників іменних цінних паперів з Реєстратором Товариства Відкритим акціонерним товариством « Фінансова компанія «Укрнафтогаз » в односторонньому порядку.
3. Прийняття рішення про зміну типу Відкритого акціонерного товариства
« Ладижинський завод ЗБК ».
4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у Новій редакції, у зв’язку з приведення його у відповідність до Закону України « Про акціонерні товариства».
5. Затвердження внутрішніх основних Положень Товариства: Положення “Про загальні збори”; Положення “Про наглядову Раду”, Положення “Про Правління “; Положення “ Про Ревізора”; Положення «Про реєстраційну та лічильну комісії” у новій редакції .
6. Відкликання та обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.
7. Відкликання та обрання Голови Правління і членів Правління.
8. Відкликання Голови Ревізійної комісії та членів ревізійної комісії та обрання Ревізора Товариства.
Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації “02”липня 2010 року о 8.00 годині, закінчення о 8.50 годині.
Пропозиції щодо порядку денного позачергових зборів акціонерів , акціонери можуть внести до “17”червня “2010 р. шляхом письмового повідомлення на адресу Товариства : 24321, м. Ладижин Вінницької області , вул. Наконечного, 184, актовий зал, 2 поверх.
З документами, які пов’язані з Порядком денним зборів, можна ознайомитись до зборів за місцем знаходження Товариства -24321, м. Ладижин Вінницької області , вул. Наконечного, 184, актовий зал, 2 поверх.
Кожному акціонеру (його представнику )при собі обов’язково мати паспорт та сертифікат акцій ВАТ “Ладижинський ЗЗБК”. Уповноважений представник також повинен мати довіреність (або інший документ), що підтверджує його повноваження.
Телефон для довідок у м. Ладижин : (04343) 6-11-03, 6-14-83.
Голова Наглядової Ради В.Б. Новацький
Голова правління Я.Я. Полончак
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор-голова правління Полончак Янош Яношевич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.05.2010
(дата)