Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 16.04.2010
Дата публікації 10.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* 24321, Вінницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184
Керівник* Полончак Янош Яношевич - директор-голова правління. Тел: 0434361103
E-mail* opora@baikal-west.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВАТ «Ладижинський завод ЗБК»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
16 квітня 2010р. о 9.00 год. За адресою:
Вінницька обл., м. Ладижин, вул..Наконечного, 184 в актовому залі адмінбудинку.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8-00 до 9-00 год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний.
1. Звіт голови правління про роботу ВАТ «ЛЗЗБК» за 2009 рік.
2. Звіт Ревізійної комісії по річному звіту та балансу за 2009 рік.
3. Звіт Спостережної ради за 2009 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансу і розподіл нерозподіленого прибутку за 2009 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності.(тис.грн.)
Найменування показника період звітний попередній
Усього активів 5809,0 5999,6
Основні засоби(за залишковою вартістю) 1925,0 1948,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 2372,0 2594,9
Сумарна дебіторська заборгованість 245,0 322,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 143,0 107,8
Власний капітал 4125,0 3809,7
Статутний капітал 695,0 695,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1822,0 1507,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1684,0 2188,1
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 3,95232 10,571
Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн..)3,95232 10,571
Середньорічна кількість простих акцій(шт..) 79700 79700
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду Загальна номінальна вартість 0 0
У відсот-ках від статутного капіталу 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів
власних випусків протягом періоду 0 0
Вартість чистих активів 425,0 3818,6
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 73 79
Для участі у зборах акціонери Товариства повинні мати паспорт, а представники
акціонерів Товариства – паспорт та документ, який підтверджує повноваження
представника на участь у зборах.
До початку роботи Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з усіма
документами, які пов’язані з порядком денним Зборів в робочі дні та години за
місцем проведення Зборів. Довідки за тел.: (043-43) 6-11-03, 6-14-83.

Голова правління Я.Я.Полончак
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор-голова правління Полончак Янош Яношевич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.03.2010
(дата)