Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2019
Дата публікації 11.03.2019 16:11:48
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* вул. Наконечного, буд.184, м.Ладижин, Вінницька обл. , Україна, 24321
Керівник* Гринчик Інна Яношівна - Голова правління. Тел: (04343)6-11-03
E-mail* yana@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватного  акціонерного товариства   “Ладижинський завод ЗБК”.

Шановні акціонери !

           

1. Річні Загальні збори акціонерів  АТ “ Ладижинський завод ЗБК ” відбудуться  “24” квітня 2019 року  о 9.00  годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий  поверх, кабінет голови правління.

2. Початок реєстрації  24 квітня 2018 року о 8 .00 годині, закінчення 08 .50 год.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах є 24 години 18 квітня 2019 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.

2. Затвердження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства  за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства згідно фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018р.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства, із зазначенням характеру правочинів, та їх граничної сукупної вартості. 

9. Дострокове припинення повноваження  членів Правління товариства.

10. Обрання членів Правління.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, на місці проведення Зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Бабій Т.І. 

Телефони для довідок: (04343) 6-11-03, 6-14-83.

 

5-1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

https://00131966.smida.gov.ua

 

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн).

 

Найменування показників

Період (тис. грн.)

2018 рік

2017 рік

Усього активів

10348

8942

Основні засоби

3409

3586

Запаси:

4478

4275

Сумарна дебіторська заборгованість

1385

425

Грошові кошти та їх еквіваленти

310

249

Нерозподілений прибуток (збиток)

(670)

1441

Власний капітал

2413

4524

Статутний капітал

695

695

Поточні зобов’язання

7845

4354

Чистий прибуток (збиток)

(2111)

(372)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

79700

79700

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

63

70

 

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

Проекти рішень з питань порядку денного річних Загальних

 зборів акціонерів Товариства

 

Проект рішення №1:

Обрати Головою Зборів -  Гринчик Інну Яношівну.

Обрати секретарем Зборів - Бабій Тетяну Іванівну.

Проект рішення №2:

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи:

Член Лічильної комісії –  Бабій Т.І.

Проект рішення №3:

Затвердити регламент роботи Зборів.

Проект рішення №4:

1.Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік.

2. Діяльність Правління Товариства в 2018 році визнати задовільною.

Проект рішення №5:

1.Затвердити  звіт Наглядової Ради за підсумками 2018 року.

2. Діяльність Наглядової Ради в 2018 році визнати задовільною.

Проект рішення №6:

1.Затвердити  річний  звіт Товариства за підсумками 2018 року.

Проект рішення 7.

1.Затвердити збитки згідно фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2018р. у сумі  2111,0 тис. грн.

2.Здійснити покриття збитків Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

3. Дивіденди за 2018 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

Проект рішення № 8.

1. Відомості щодо правочинів, із  зазначенням, зокрема їх характеру: по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами  своїх зобов’язань  ( договорів:  на закупівлю товарів, купівлі-продажу,  поставки) ,- граничною сукупною вартістю правочинів 40000000.грн (Сорок мільйонів грн.) -  386,5 % від вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік.

Проект рішення № 9.

1. Дострокове припинити повноваження  членів Правління товариства.

Проект рішення № 10.

1. Обрання членів Правління товариства.

 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом

 

Голова правління                 І.Я. Гринчик

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гринчик Інна Яношівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2019
(дата)