Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2018
Дата публікації 26.02.2018 12:29:33
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* вул. Наконечного, буд.184, м.Ладижин, Вінницька обл. , Україна, 24321
Керівник* Гринчик Інна Яношівна - Голова правління. Тел: (04343)6-11-03
E-mail* yana@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про скликання річних загальних зборів акціонерів

Приватного  акціонерного товариства   “Ладижинський завод ЗБК”.

Шановні акціонери!

           

1. Річні Загальні збори акціонерів  АТ “ Ладижинський завод ЗБК ” відбудуться  “11” квітня 2018 року  о 9.00  годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий  поверх, зал засідань.

2. Початок реєстрації  «11 квітня 2018 року о 8 .00 годині, закінчення 08 .50 год.

3. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах є 24 години 02 квітня 2018 року.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.

2. Затвердження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

   4. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.

5. Звіт Правління  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Звіт Наглядової ради Товариства  за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.

8. Розподіл чистого прибутку.

9. Про попереднє схвалення значних правочинів , які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів Товариства, із зазначенням характеру правочинів, та їх граничної сукупної вартості. 

5. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, на місці проведення Зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Бабій Т.І. 

Телефони для довідок: (04343) 6-11-03, 6-14-83.

5-1. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті  https://00131966.smida.gov.ua

 

6.Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн).

 

Найменування показників

Період (тис. грн.)

2017 рік

2016 рік

Усього активів

8942

7436

Основні засоби

3586

3391

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси:

4276

3180

Сумарна дебіторська заборгованість

425

280

Грошові кошти та їх еквіваленти

249

313

Нерозподілений прибуток

1441

1813

Власний капітал

4524

4896

Статутний капітал

695

695

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

4354

2485

Чистий прибуток (збиток)

(372)

(492)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

79700

79700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

62

62

 

Нагадуємо, що відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні  товариства”, Ви маєте право не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, надати свої пропозиції  щодо порядку денного у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення.

Для участі та голосуванні на зборах, Ви, або Ваша довірена особа, маєте зареєструватися. При собі обов’язково мати паспорт. Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.

7. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів буде опубліковано у Бюлетені «Відомості НКЦПФР»  № 39 від 26 ._02_.2018 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом

 

Голова правління                 І.Я. Гринчик

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гринчик Інна Яношівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.02.2018
(дата)