Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2016
Дата публікації 09.03.2016 08:21:10
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* вул. Наконечного, буд.184, м.Ладижин, Вінницька обл. , Україна, 24321
Керівник* Гринчик Інна Яношівна - Голова правління. Тел: (04343)6-11-03
E-mail* yana@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПОВІДОМЛЕННЯ

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства “Ладижинський завод ЗБК”.

Шановні акціонери!

1.    Річні Загальні збори акціонерів АТ “ Ладижинський завод ЗБК ” відбудуться “19” квітня 2016 року о 9.00 годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вуя. Наконечного, 184, другий поверх, зал засідань;

2.    Початок реєстрації “19 ” квітня 2016 року о 8.00 годин,  закінчення о 8.50 год.

3.    Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах є 24 години «12» квітня 2016 року.

4.    Перелік питань, що виносяться на голосування , згідно з порядком денним:

1.    Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря.

2.    Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

3.    Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів.

4.    Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів.

5.    Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7.    Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

8.    Розподіл чистого прибутку і збитків Товариства.

9.    Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів, та їх граничної сукупної вартості.

5.      Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами.

      Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження  Товариства: 24321 м. Ладижин, Вінницької області, вуя. Наконечного, 184 у робочий час з 8.00 годин до 16.00 годин., а також в  день проведення  Загальних зборів  -  у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Бабій Т.І. Телефони для довідок : (04343) 6-11-03, 6-14-83.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.).

Найменування показників

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів

7165

6913

Основні засоби

3125

3057

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

3123

2900

Сумарна дебіторська заборгованість

546

271

Грошові кошти та їх еквівалент

123

1

Нерозподілений прибуток

2358

1880

Власний капітал

4949

4471

Статутний капітал

695

695

Довгострокові зобов’язання

0

0

Поточні зобов’язання

2216

2442

Чистий прибуток (збиток)

1132

-1111

Середньорічна кількість акцій (шт.)

79700

79700

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

65

57

6.         Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Цінні папери України»  № 42 від 09.03.2016 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гринчик Інна Яношівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2016
(дата)