Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 02.03.2015 09:55:42
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* 24321 м.Ладижин Вінницька обл. вул. Наконечного,184
Керівник* Полончак Янош Яношович - Голова правління. Тел: (04343)6-11-03
E-mail* yana@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ Про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Ладижинський завод ЗБК”. Повідомляємо, що згідно рішення Наглядової ради ( Протокол № 3 від 13 лютого 2015 року), річні загальні збори акціонерів АТ “ Ладижинський завод ЗБК ” відбудуться “17”квітня 2015 року о 9.00 годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий поверх, зал засідань. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання робочих органів загальних зборів акціонерів: Голови та Секретаря. 2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів акціонерів. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 6. Звіт Ревізора за 2014 рік.. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. 7. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 8. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів правління. 9. Обрання Правління Товариства. 10. Припинення повноважень та відкликання Голови та членів Наглядової ради. 11. Обрання Голови та членів Наглядової ради. 12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора. 13. Затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 14 Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про загальні збори Товариства» в новій редакції. 15. Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про Правління Товариства» в новій редакції. 16. Затвердження внутрішнього Положення Товариства « Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції. 17.Затвердження внутрішнього Положення Товариства «Про акції та дивідендну політику Товариства» в новій редакції. 18.Затвердження внутрішнього положення Товариства «Про інформаційну політику Товариства». 19. Затвердження внутрішнього положення «Кодекс корпоративного управління Товариства». 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Правління Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Правління Товариства. 21. Про попереднє схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства. Найменування показників Період (тис. грн.) 2014 рік 2013 рік Усього активів 6913,0 6892,0 Основні засоби 3057,0 2985,0 Довгострокові фінансові інвестиції 0 0 Запаси : товари, матеріали 2900,0 3024,0 Сумарна дебіторська заборгованість 271,0 260,0 Грошові кошти та їх еквіваленти 1,0 5,0 Нерозподілений прибуток 1880,0 3108,0 Власний капітал 4471,0 5411,0 Статутний капітал 695,0 695,0 Довгострокові зобов’язання 0 0 Поточні зобов’язання 2442,0 1475,0 Чистий прибуток (збиток) -1111,0 83,0 Середньорічна кількість акцій (шт.) 79700 79700 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 57 71 Нагадуємо , що відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, Ви маєте право не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, надати свої пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення. Для участі та голосуванні на зборах, Ви, або Ваша довірена особа , маєте зареєструватися. При собі обов’язково мати паспорт .Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів. Початок реєстрації “17 ” квітня 2015 року о 8.00 годин, закінчення о 8.50 год. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах є 24 години «10» квітня 2015 року. До початку роботи Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з усіма документами, які пов’язані з порядком денним Зборів в робочі дні та години за місцем проведення Зборів. Телефон для довідок : (04343) 6-11-03, 6-14-83. Голова правління Я.Я.Полончак
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Полончак Янош Яношович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2015
(дата)