Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.02.2012
Дата публікації 27.02.2012 08:02:43
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* 24321, Вінницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184
Керівник* Полончак Янош Яношович - директор-голова правління. Тел: 0434361103
E-mail* opora@baikal-west.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ
Про скликання річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Ладижинський завод ЗБК”.
Шановний акціонере !
Повідомляємо, що згідно сумісного рішення Наглядової ради та Правління ( Протокол № 2 від 10 лютого 2012 року), річні загальні збори акціонерів АТ “ Ладижинський завод ЗБК ” відбудуться “20”квітня 2012 року о 9.00 годині за адресою : 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. Наконечного, 184, другий поверх , зал засідань.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
2. Звіт Наглядової ради за 2011 рік.
3. Звіт Ревізора за 2011 рік..
4. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік. Розподіл чистого прибутку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства.

Найменування показників Період (тис. грн.)
2011 рік 2010 рік
Усього активів 4899,0 4593,0
Основні засоби 3066,0 2618,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси : товари, матеріали 1645,0 1666,0
Сумарна дебіторська заборгованість 185,0 288,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 21,0
Нерозподілений прибуток 2470,0 1845,0
Власний капітал 4773,0 4148,0
Статутний капітал 695,0 695,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1508,0 1863,0
Чистий прибуток (збиток) 625 23
Середньорічна кількість акцій (шт.) 79700 79700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 72 69

Нагадуємо , що відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, Ви маєте право не пізніше, як за 20 днів до дати проведення зборів, надати свої пропозиції щодо порядку денного у письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання або проекту рішення.
Правління звертається до Вас з проханням взяти участь у зборах особисто, або шляхом видачі відповідної довіреності будь якій особі, обраній на Ваш розсуд , або Голові Правління.
Для участі та голосуванні на зборах, Ви, або Ваша довірена особа , маєте зареєструватися. При собі обов’язково мати паспорт .
Реєстрація учасників зборів буде відбуватися за місцем проведення зборів.
Початок реєстрації “20” квітня 2012 року о 8.00 годин, закінчення о 8.50 год.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах є «17 » квітня 2012року.
До початку роботи Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з усіма документами, які пов’язані з порядком денним Зборів в робочі дні та години за місцем проведення Зборів
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Відомості ДКЦПФР» № 36 від
27 лютого 2012 року.
Телефон для довідок : (04343) 6-11-03, 6-14-83.
З повагою: Голова Правління Я.Я.Полончак

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор-голова правління Полончак Янош Яношович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2012
(дата)