Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2011
Дата публікації 22.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Юридична адреса* 24321, Вінницька область, м.Ладижин, вул.Наконечного, 184
Керівник* Полончак Янош Яношевич - директор-голова правління. Тел: 0434361103
E-mail* opora@baikal-west.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
АТ «Ладижинський завод ЗБК»
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
29 квітня 2011р. о 9.00 год. за адресою:
Вінницька обл., м. Ладижин, вул..Наконечного, 184 в актовому залі адмінбудинку.
Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8-00 до 8-50 год. за місцем проведення зборів.
Порядок денний.
1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
2. Звіт Ревізора.
3. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік. Розподіл чистого прибутку.
4. Перспективи розвитку Товариства на 2011 рік.
Основні показники фінансово-господарської діяльності.(тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 4575,0 4182,0
Основні засоби(за залишковою вартістю) 2618,0 1925,0
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 1666,0 1826,0
Сумарна дебіторська заборгованість 270,0 288,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 21,0 143
Власний капітал 4148,0 4125,0
Статутний капітал 695,0 695,0
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1845,0 1822,0
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1863,0 1684,0
Чистий прибуток(збиток) 23 315
Середньорічна кількість простих акцій(шт..) 79700 79700
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом
звітного періоду Загальна номінальна вартість 0 0
У відсот-ках від статутного капіталу 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 69 73
Для участі у зборах акціонери Товариства повинні мати паспорт, а представники
акціонерів Товариства – паспорт та документ, який підтверджує повноваження
представника на участь у зборах.
До початку роботи Зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з усіма
документами, які пов’язані з порядком денним Зборів в робочі дні та години за
місцем проведення Зборів. Довідки за тел.: (04343) 6-11-03, 6-14-83.

Голова правління Я.Я.Полончак
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор-голова правління Полончак Янош Яношевич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2011
(дата)