Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2021 22:41:01
Дата здійснення дії: 28.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ:  00131966
Текст повідомлення: 

Затверджено рішенням Наглядової ради

ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК»

Протокол №1/2021 від 10.03.2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00131966, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10.03.2021 (протокол №1/2021 від 10.03.2021) 28 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, другий  поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною комісією 28 квітня 2021 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 квітня 2021 року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
 3. Розгляд звіту наглядової ради за наслідками діяльності у 2020 році  та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
 4. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2020 році  та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
 5. Затвердження річного звіту товариства та річної інформації емітента за наслідками 2020 року; розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 6. Про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства, обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного

Проект рішення до питання № 1.

 1. Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:  Кузьмічової Ірини Геннадіївни.
 2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення Загальних зборів.

Проект рішення до питання № 2.

 1. Обрати Головою зборів – Гринчик Інну Яношівну, Секретарем зборів – Перепелицю Наталію Вікторівну.
 1. Затвердити наступний регламент Зборів:
 • з питань порядку денного 1 – 5 рішення приймаються простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;
 • з питання порядку денного 6 рішення приймається за результатами кумулятивного голосування;
 1. Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос крім проведення кумулятивного голосування. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.
 2. Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Проект рішення до питання № 3.

1.Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2020 році взяти до відома, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Проект рішення до питання № 4.

1.Звіт виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами діяльності у 2020 році взяти до відома, роботу виконавчого органу Товариства – Правління Товариства визнати задовільною.

Проект рішення до питання № 5.

 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.
 2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році залишити нерозподіленим та направити на розвиток товариства.
 3. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення до питання № 6.

1. Достроково припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

- Голови Наглядової ради Товариства Коваля Олексія Анатолійовича;

- Члена Наглядової ради Сірополки Людмили Іванівни;

Повноваження зазначеного складу Наглядової ради вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. Обрати до складу Наглядової ради Товариства у зв’язку з необхідністю призначити посадових осіб замість тих, повноваження яких припинено, в кількості трьох осіб, строком на три роки, наступних осіб, запропонованих акціонерами (кумулятивне голосування).

Відповідно до Статуту Товариства Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори у разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про їх обрання.

3. Затвердити умови цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі.

4. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Гринчик І.Я. на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться від імені Товариства з членами Наглядової ради Товариства.

5. Відповідно до затвердженого Положення про Наглядову раду Товариства на першому засіданні Наглядової ради, яке повинно бути скликане в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства, має бути обраний Голова Наглядової ради та здійснений розподіл обов’язків серед членів Наглядової ради.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показників

Період (тис. грн.)

2020 рік

2019 рік

Усього активів

4909

7 717

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

2107

3 841

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2175

2 902

Сумарна дебіторська заборгованість

616

962

Гроші та їх еквіваленти

11

12

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

334

107

Власний капітал

243

922

Статутний капітал

695

695

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

 

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

5152

6 794

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

334

107

Середньорічна кількість акцій (шт.)

79 700

79 700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

4.19

1.34254

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

29

29

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК»: http:// 00131966.smida.gov.ua.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв. за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, другий  поверх, кабінет Голови Правління, або дистанційно за попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Гринчик Інна Яношівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (04343) 6-11-03.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції до питань 1 – 5, включених до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк  до 07 квітня 2021 р. (включно).

Пропозиції до питання 6, включеного до проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк  до 20 квітня 2021 р. (включно)

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «…якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента

У зв’язку із вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК».

 При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, на 10.03.2021:

- Загальна кількість акцій ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК» – 79 700 шт.;

- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК» – 65 229 шт.

 

Наглядова рада

 ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК»