Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  25.03.2020 13:11:01
Дата здійснення дії: 27.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ:  00131966
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерного товариства

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00131966, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 27.02.2020 (протокол №1/2020 від 27.02.2020) 27 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, другий  поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною комісією 21 квітня 2020 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 21 квітня 2020 року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ БОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

 1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
 3. Розгляд звіту наглядової ради за наслідками діяльності у 2019 році  та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;
 4. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками діяльності у 2019 році  та затвердження заходів за результатами його розгляду; прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу;
 5. Затвердження річного звіту товариства та річної інформації емітента за наслідками 2019 року; розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 7. Про необхідність внесення даних щодо органів управління Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Надання повноважень на здійснення державної реєстрації змін відомостей про органи управління Товариства.

Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного

 

Проект рішення до питання № 1.

 1. Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:  Кузьмічової Ірини Геннадіївни.
 2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення Загальних зборів.

Проект рішення до питання № 2.

 1. Обрати Головою зборів – Гринчик Інну Яношівну, Секретарем зборів – Перепелицю Наталію Вікторівну.
 1. Затвердити наступний регламент Зборів:
 • з усіх питань порядку денного рішення приймаються простою більшістю (більш як 50%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;
 1. Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.
 2. Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Проект рішення до питання № 3.

1.Звіт наглядової ради за результатами діяльності у 2019 році взяти до відома, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною

Проект рішення до питання № 4.

1. Звіт виконавчого органу Товариства – Правління Товариства за результатами діяльності у 2019 році взяти до відома, роботу виконавчого органу Товариства – Правління Товариства визнати задовільною.

1.Проект рішення до питання № 5.

 1. Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 року.
 2. Прибуток товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році направити на розвиток товариства.
 3. За підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення до питання № 6.

 1. Не розглядати звіт зовнішнього аудитора у зв'язку із тим, що рішення щодо залучення аудитора до проведення аудиту за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році не приймалося.

Проект рішення до питання № 7.

 1. Внести необхідні дані щодо органів управління Товариства – Наглядової ради Товариства, та виконавчого органу – Правління Товариства до Єдиного державного реєстру.
 2. Уповноважити Голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії (з правом делегування повноважень) для організації державної реєстрації відповідних змін відомостей про органи управління Товариства з метою внесення до даних Єдиного державного реєстру відомостей про органи управління Товариства – Наглядову раду Товариства, та виконавчий орган – Правління Товариства.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

 

Найменування показників

Період (тис. грн.)

2019 рік

2018 рік

Усього активів

7 717

10 348

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

3 841

3 615

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2 902

4 478

Сумарна дебіторська заборгованість

962

1 945

Гроші та їх еквіваленти

12

310

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

107

-2 111

Власний капітал

922

2 413

Статутний капітал

695

695

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

90

Поточні зобов’язання і забезпечення

6 794

7 845

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

107

-2 111

Середньорічна кількість акцій (шт.)

79 700

79 700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1.34254

-26.48683

Чисельність працівників на кінець періоду(осіб)

29

63

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК»: http:// 00131966.smida.gov.ua.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, другий  поверх, кабінет Голови Правління, за попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Гринчик Інна Яношівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (04343) 6-11-03.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до 06 квітня 2020 р. (включно).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «…якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента

У зв’язку із вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК».

 При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це Правління Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, на 27.02.2020:

- Загальна кількість акцій ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК» – 79 700 шт.;

- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК» – 65 229 шт.

Наглядова рада

 ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК»