Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  23.10.2019 17:54:01
Дата здійснення дії: 25.11.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Ладижинський завод ЗБК"
Код за ЄДРПОУ:  00131966
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства

 

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ 00131966, місцезнаходження: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, повідомляє, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 30.09.2019 (протокол №2 від 30.09.2019) 25 листопада 2019 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 24321, Вінницька обл., місто Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, другий  поверх, кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною комісією 25 листопада 2019 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 листопада 2019 року (станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів).

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ БОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

 1. Обрання складу Лічильної комісії загальних зборів та припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на загальних зборах.
 3. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 009:2010. Затвердження переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 009:2010. Надання повноважень на здійснення державної реєстрації затвердженого переліку видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 009:2010.
 4. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.
 5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

                                                                 Проекти рішень до питань включених до проекту порядку денного

Проект рішення до питання № 1.

 1. Обрати Лічильну комісію у складі 1 особи:  Кузьмічової Ірини Геннадіївни.
 2. Припинити повноваження обраної Лічильної комісії Загальних зборів з моменту завершення Загальних зборів.

Проект рішення до питання № 2.

 1. Обрати Головою зборів – Гринчик Інну Яношівну, Секретарем зборів – Перепелицю Наталію Вікторівну.
 2.  Затвердити наступний регламент Зборів:
 • з питань порядку денного 1 – 3 та 5 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій;
 • з питання порядку денного 4 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування проводити за принципом: одна голосуюча акція - один голос. З усіх питань порядку денного проводити голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

 1. Надати час для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

Проект рішення до питання № 3.

 1.  Відповідно до пропозицій Наглядової ради Товариства пропонується внести наступні зміни до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 009:2010, а саме:

Долучити до переліку наступні кведи:

- Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

- Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Код КВЕД 71.20 Технічні випробування і дослідження;

- Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

- Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

 1.  Затвердити наступний перелік видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 009:2010:

- Код КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва(основний);

- Код КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

- Код КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу;

- Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
- Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

- Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

- Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

- Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

- Код КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів;

- Код КВЕД 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

- Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- Код КВЕД 71.20 Технічні випробування і дослідження;

- Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

- Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Гринчик Інну Яношівну вчинити всі необхідні дії (з правом делегування повноважень) для проведення державної реєстрації затвердженого переліку видів діяльності Товариства відповідно до КВЕД ДК 009:2010.

Проект рішення до питання № 4.

1.1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства Гринчик Інну Яношівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.

1.3. Уповноважити Голову Правління Товариства Гринчик Інну Яношівну вчинити всі необхідні дії (з правом делегування повноважень) для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, що затверджена цим рішенням.

 

Проект рішення до питання № 5.

З метою приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України:

1.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

1.2. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства.

1.3. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства.

1.4. Внести зміни та доповнення до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Кодексу корпоративного управління Товариства.

1.5. Внести зміни та доповнення до Положення про інформаційну політику Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про інформаційну політику Товариства.

1.6. Внести зміни та доповнення до Положення про акції та про порядок розподілу і використання прибутку, порядок нарахування  та виплати дивідендів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про порядок розподілу і використання прибутку, порядок нарахування  та виплати дивідендів Товариства.

 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті Приватного акціонерного товариства «Ладижинський завод ЗБК»: http:// 00131966.smida.gov.ua.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайомлення з матеріалами відбувається з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою: 24321, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Наконечного, буд. 184, другий  поверх, кабінет Голови Правління, за попередньою домовленістю. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Гринчик Інна Яношівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів. За додатковою інформацією звертатися за телефоном: (04343) 6-11-03.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) Зборів, приймаються у строк до 14 листопада 2019 р. (включно).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: «…якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента

У зв’язку із вищезазначеним, просимо за необхідності завчасно звернутися до депозитарної установи ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК».

 При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це Правління Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, на 30.09.2019:

- Загальна кількість акцій ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК» – 79 700 шт.;

- Загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК» – 65 229 шт.

 

Наглядова рада

 ПрАТ «Ладижинський завод ЗБК»